Hambach 2009

Aufnahmen aus dem Tagebau Hambach im Januar 2009